onsdag 23 maj 2012

Andelsstämma


Kallelse till andelsstämma

Andelsägarna i Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber kallas till andelsstämma måndag 18 juni klockan 13.30 i kommunkansliet i Åva, Brändö.
Stämman hålls så att deltagare från Kumlinge hinner delta mellan Alfågelns turer.

Anmälan till stämman riktas till styrelsens sekreterare Jim Eriksson senast måndag 11 juni klockan 16.00.  Telefon: 622 401 eller 040 5107 356. E-post: jim.eriksson@kumlinge.ax

Agenda för stämman anslås på anslagstavlor i Brändö och Kumlinge. Agenda som innehåller styrelsens förslag till beslut fås i samband med anmälan.

Valberedning:
Tre ledamöter i styrelsen, jämte deras personliga suppleanter, står på tur att avgå vid stämman 2012. Samtliga kan omväljas om stämman finner det lämpligt.
Till valberedning inför valet av styrelse har utsetts Kaj Törnroos och John Wrede. Förslag och eventuella motiveringar på vem som ska besätta de tre styrelseplatser som väljs på stämman, riktas till någon av personerna i valberedningen.
Kaj Törnroos, gsm 040 549 8383,
kaj.tornroos@gmail.com
John Wrede, gsm 040 746 3596,
kommundirektor@brando.ax
Styrelsens nuvarande sammansättning och turordning att avgå:
I tur att avgå 2012
Mats Perämaa (Gunilla Henriksson)  ----------à  KAN OMVÄLJAS FÖR 2012-2014
Margaret Lundberg (Veronica Thörnroos) -------à KAN OMVÄLJAS FÖR 2012-2014
Jim Eriksson (Ingrid Nygård-Sundman) -------------à  KAN OMVÄLJAS FÖR 2012-2014

I tur att avgå 2013
John Wrede (Roger Husell) --------------------à  KAN EJ OMVÄLJAS  
Kaj Törnroos (Göran Söderlund) --------------à KAN EJ OMVÄLJAS  
Bengt Ejvald (Jonny Karlström)------ ---------à KAN EJ OMVÄLJAS  


Regler om styrelsen:
Ur stadgarna:
I styrelsen ingår minst fem (5) och högst femton (15) ledamöter, samt personliga suppleanter, vilka väljs för två år, högst tre perioder i följd. Hälften av styrelsens medlemmar är i tur att avgå årligen, första gången enligt lottning och sedan i tur och ordning. Styrelsen väljer styrelseordförande och viceordförande inom sig för ett år i taget. Till styrelsemedlem kan enbart väljas andelslagets medlem, maka/make eller sambo till medlem eller en person som representerar en sammanslutning som är medlem.